Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelem

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.BEVEZETÉS

 

A   2016/679   GDPR   Rendelet, valamint   az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény 20.  § (1) alapján a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékoztatni szükséges az alábbiakról:

-              a    vállalkozás, és    ha    van, az    adatvédelmi    tisztviselő    megnevezéséről    és elérhetőségéről;

-              meg kell   jelölni, milyen   célból   gyűjtjük   az   adatokat; az   adatok   kategóriáit; az adatkezelés jogalapját;

-              amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának következményeiről,

-              tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről.

-              tájékoztatnunk   kell   az   érintettet   arról, hogy   kérésére   megkaphatja   a   gyűjtött adatokat, mert   ehhez   hozzáférési   joga   van, valamint   tájékoztatnunk   kell   az adatvédelmi jogairól;

-              külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását,

-      végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.

A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie.  A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén, az adatok megérkezése után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti listának megfelelően.

Nem szükséges a tájékoztató alkalmazása, ha a kiküldése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy ha jogszabály írja elő az adatkezelést.  A címlistának használt 3. személytől származó adatok esetén, az első levélben írásban tehetjük meg a fenti tájékoztatást.

 

2. ALAPADATOK

Adatkezelő neve: Digitalprint & Expo Kft

 Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-995514

Adószám: 24205072-2-41

E-mailcím: iroda@digitalprint.hu

Telefonszám: +36/1-237-0986

(a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

www.digitalprint.hu

www.kiallitasistand.hu

3. ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen   szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- az adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezeléséért.

Adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ideértve az iratokat is.

Adatigénylő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely   a   személyes   adatai   kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be az adatkezelőhöz.

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek   összessége, így   különösen   gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése.  Ide tartozik még, az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS - minta, íriszkép) rögzítése. Jelen szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása.

 Adatkezelő: az   a természetes vagy jogi személy, illetve   jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat. különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes   adatok   véletlen   vagy   jogellenes   megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, vagy a jogosult hozzáférést akadályozza.

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS LEHETSÉGES JOGALAPJAI

A jogszerű adatkezelés feltétele, hogy a személyes adatok kezelése rendelkezzen GDPR-ban szabályozott valamely jogalappal.

 

4.1. HOZZÁJÁRULÁS

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilatkoztatása. Az önkéntesség fogalmilag, valódi választási lehetőséget biztosít az érintettnek. Így nem értelmezhető a hozzájárulás megadásának megtagadása együtt jár valamely szolgáltatásból történő kizárással, tehát negatív következménye van.  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés    nem    értelmezhető    olyan    helyzetben    sem, amikor    a    két    fél    között    hatalmi egyensúlyhiány van. Kifejezett a hozzájárulás szükséges speciális, az érintettre jelentős adatvédelmi kockázattal járó esetekben. Az   elszámoltathatóság   elve   értelmében   az   adatkezelőt   igazolási kötelezettség   terheli, így   az Adatkezelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás bármikor visszavonható   és erről az érintettet   a hozzájárulása megadása előtt tájékoztatni kell.

Az Adatkezelő hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, csak akkor kezel személyes adatokat, ha a hozzájárulás önkéntes alapon, tájékoztatáson alapul, konkrét célt szolgál, az adatkezelés minden okát világosan meghatározva, explicit és pozitív művelet eredménye. A hozzájárulás előtt az érintettek minden esetben, egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, jól látható, visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét elmagyarázó írásbeli tájékoztatót kapnak és írnak alá.  A tájékoztatás mindig tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos nyelven és mindenki számára közérthetően megfogalmazva kerül megadásra.

A tájékoztatónak az alábbi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

az adatkezelő, és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége;

meg kell jelölni milyen célból, gyűjtjük az adatokat;

 meg kell jelölni az adatok kategóriáit;

meg kell jelölni az adatkezelés jogalapját;

ha más adatkezelő is megkaphatja az adatokat, ezt is közölni kell;

továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat;

tájékoztatást kap az érintett arról, hogy megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van;

tájékoztatni kell az adatvédelmi jogairól;

tájékoztatni kell, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz;

tájékoztatni kell, hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását;

tájékoztatni kell az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről;

végül tájékoztatni a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.

A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie.

 

 

4.2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az   adatkezelés   megfelelő   alapja, ha   arra   valamely   szerződés   vagy   szerződéskötési   szándék keretében   van   szükség.  Szűken   kell értelmezni, vagyis a szerződés megkötését   megelőző, a szerződéskötéshez vezető adatkezelés esetén a szerződés teljesülése után már nem megfelelő jogalap az adatkezelésre.

 

4.3. JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés jogalapja lehet egy uniós vagy nemzeti jogban foglalt kötelezettségnek a teljesítése. A kötelezettségnek kötelező erejük jogszabályon kell alapulnia, ebben az esetben az adatkezelés célját is az uniós vagy nemzeti jogszabályban kell meghatározni.

 

4.4. LÉTFONTOSSÁGÚ ÉRDEK

A létfontosságú érdek, mint adatkezelési jogalap akkor alkalmazható, ha az adatkezelés az érintett vagy   egy   másik   természetes   személy   létfontosságú   érdekének   védelme   miatt   szükséges.   A létfontosságú érdek, mint jogalap korlátozottan alkalmazható, kizárólag komoly veszélyhelyzet fennállása esetén.

 

4.5. KÖZÉRDEKŰ ADATKEZELÉS

A közérdekű adatkezelés jogalapként akkor alkalmazható, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre     ruházott     közhatalmi     jogosítvány     gyakorlásának     keretében     végzett     feladat végrehajtásához szükséges. Ide tartozik, amikor az Adatkezelőtől adatszolgáltatást kérnek közfeladat teljesítése érdekében és a személyes adat adatszolgáltatásának nem a hatóság megkeresésén és nem jogszabályon alapul.

 

4.6. JOGOS ÉRDEK

Jogos érdek esetén a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élvez az érintett olyan érdeke vagy alapvető joga és szabadsága, amely a személyes adatok védelmét teszi szükségessé.

Annak eldöntésére, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben elsőbbséget élvez-e az érintett érdeke vagy alapvető joga vagy szabadsága, az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni. Az   érdekmérlegelési   teszt   írásbeli   dokumentálása   annak, hogy   az   Adatkezelő   által   tervezett személyes adat kezelésre miért van szükség, azt az adatkezelő hogyan végezné el, és milyen az érintettek érdekeit védő, garanciákat tartana be a folyamat során.

 

4.6.1. AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

1.            Az adatkezelés céljának pontos meghatározása, milyen adatkategóriák, mennyi ideig tartó kezelését igényli a jogos érdek.

2.    Az adatkezelő jogos érdekének a lehető legpontosabb meghatározása.

3.            A cél elérése érdekében feltétlenül szükséges a személyes adatok kezelése? Vannak-e alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával a személyes adatok kezelése nélkül, vagy kevesebb személyes adattal is megvalósítható a tervezett cél?

4.    Annak meghatározása, hogy melyek lehetnek az érintett érdekei az adott adatkezelés vonatkozásában, amelyeket felhozhatna az adatkezeléssel szemben?

5.    Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az

érintett jogokat.

 

5.  AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az adatkezelési alapelveket az Adatkezelő az adatkezelése minden momentumában betartja és

betartatja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak    olyan    személyes    adat    kezelhető, amely    az    adatkezelés    céljának    megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból- az adathordozótól vagy adatátvitel módjától függetlenül- harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra    hozatalát.    Minden    egyéb    estben    a    nyilvánosságra    hozatalhoz    az    érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.  Kétség estén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.  Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás   célját, az   adatok   továbbítását, adatfeldolgozó   igénybevételét.   A   szerződésnek félreérthetetlen   módon   tartalmaznia   kell, hogy   az   érintett   aláírásával   hozzájárul   adatainak   a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény kivételt   nem   tesz   –   az   adatkezeléshez   fűződő   más   érdekek, ideértve   a   közérdekű   adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

6.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. AZ ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az érintettek tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége, amely az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. Az érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelő elérhetőségéről, az adatkezelés lényeges körülményeiről, az érintett jogairól és a jogérvényesítés lehetőségeiről.

A tájékoztatást abban az esetben is meg kell adni az érintetteknek, ha a személyes adatokat nem tőlük gyűjtötték. A tájékoztatás megadásának határideje a két esetkörben a következők szerint változik:

ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatok gyűjtésekor,

ha a személyes adatok más forrásból származnak, az adatok megszerzésétől számított 1 hónapon belül (ha kapcsolattartásra használják az adatokat, az első kapcsolat felvételekor) kell az érintetteket tájékoztatni.

A tájékoztatás garanciális jellegű az érintett jogok gyakorlása szempontjából, ezért az érintettet

     érthető és átlátható módon

     fő szabály szerint írásban (elektronikus út is ideértendő), az érintett kérésére szóban

     díjmentesen kell tájékoztatni.

 

6.2. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

A hozzáféréshez való jog az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. Az érintett kérelmére vissza kell neki igazolni, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor hozzáférést kell biztosítani számára a kezelt személyes adataihoz, valamint hozzáférést kell biztosítani neki az alábbi információkhoz:

 

     az adatkezelés célja,

     a kezelt személyes adatok kategóriái,

     a címzettek,

     a tárolás tervezett időtartama,

     az érintett jogai,

     a panasz benyújtásának joga (jogorvoslati jog)

     az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

 

6.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ez a jog a pontosság alapelvének való megfeleltetést érvényesíti.  Ha az  Adatkezelő  által  kezelt adatok nem pontosak az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személye adat helyesbítését vagy kiegészítését.

 

6.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Adatkezelő köteles törölni az érintett kérésére a rá vonatkozó személyes adatot, ha

az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

az   érintett   a   saját   helyzetével   összefüggő   okokból   a   jogos   érdeken, vagy   közfeladat teljesítésén   alapuló   adatkezelés   ellen   tiltakozik, ideértve   a   profilalkotást   is   és   nincs elsőbbséget   élvező   jogszerű   ok   az   adatkezelésre, vagy   marketingtevékenység   ellen tiltakozik,

a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhető az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.5. KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az adatok korlátozása esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatokat, de egyéb módon nem kezelheti őket. Ez alól kivétel az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből történő adatkezelés.

Az érintett kezelt személyes adatai korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

az   érintett   a   saját   helyzetével   összefüggő   okokból   a   jogos   érdeken   vagy   közfeladat teljesítésén alapuló adatkezelés ellen tiltakozik, ideértve a profilalkotást is, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

6.6. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az adathordozhatóság joga a GDPR által bevezetett új jog, ami az adatok szabad áramlását biztosítja az Európai Unión belül. Az érintett akkor élhet-e jogával, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítése érdekében és automatizált módon történik.

Az adathordozhatóság nem egy általános jog, csak a fenti esetben élhet vele az érintett. Amennyiben az érintett él-e jogával, jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy az adatkezelő közvetlenül továbbítsa az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy másik adatkezelő részére.

 

6.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett akkor élhet e jogával, ha az adatkezelés jogos érdeken vagy közérdekű adatkezelésen alapul és az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés során bármikor. Következménye fő szabály szerint az, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő ezekben az esetekben jogosult a személyes adatokat tovább kezelni.

Speciálisan alakul a tiltakozáshoz való jog direkt marketing tevékenység esetén. Ebben az esetben, ha az érintett tiltakozik az adatok kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat (ebből a célból).

 

6.8. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtására (panasztételhez való jog), illetve bírósági jogorvoslatra.

A Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

(NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet   fasor   22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap:

http://naih.hu), akihez az érintett jogosult panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintett a felügyeleti hatóság döntése ellen a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága    előtt    élhet    bírósági    jogorvoslati    jogával    mind    az    érintette, mind    pedig    az adatkezelő/adatfeldolgozó és megtámadhatja a döntést.

Az érintett jogosult közvetlenül a bírósághoz fordulni, amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak, a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelt szerinti jogait.  Az Infó tv.  rendelkezése szerint a hatáskörrel rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

 

7.  A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSEINEK BEMUTATÁSA

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.  Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi.

A   szolgáltató   a   szolgáltatás   nyújtása   céljából   kezelheti   azon   személyes   adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb feltételek   azonossága   esetén   úgy   kell   megválasztania   és   minden   esetben   oly   módon   kell üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott eszközöket,  hogy   személyes  adatok  kezelésére   csak   akkor   kerüljön   sor,  ha  ez   a  szolgáltatás nyújtásához  és  az  e  törvényben  meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A vállalkozás tevékenységéből adódóan az ügyfelek 1.pontban meghatározott személyes adatait átadja a vele szerződésben álló partnereinek, ahhoz, hogy az ügyfelek a közvetített szolgáltatást igénybe tudják venni. Ezen adatátadás a szerződés létrejöttének jogalapján nyugszik.

1.Ügyféladatok kezelése

Az adatkezelés célja: 

Szolgáltatás közvetítés

Az adatkezelés jogalapja: 

Szerződés létrejöttének biztosítása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 

GDPR 6 cikk. (1) bekezdés b)

Az érintettek köre: 

Vállalkozás ügyfelei

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

  • kapcsolattartó neve
  • emailcím
  • telefonszám

Az adatok forrása

közvetlenül az érintett-től

Az adatok kezelésének időtartama:

 

a számviteli szabályok szerint a szerződés megszűnésétől számított 8 év

Az adatkezelés technikai

jellege

elektronikus módon

 

 

 

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése

Shoprenter Kft.

Az adatfeldolgozó címe

4028, Debrecen Kassai út 129

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhely szolgáltatás, adat kezelés

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye email és telefonkapcsolat

info@shoprenter.hu

 

2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

Az adatkezelés jogalapja

törvényi felhatalmazás és adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Az érintettek köre

A vállalkozás alkalmazottjai

Az érintettre vonatkozó adatok

- munkavállalók személyes adatai, így

     név

     születési név

     anyja leánykori neve

     születési hely

     születési idő

     családi állapot

     adóazonosító jel

     TAJ-szám

     állampolgárság

     magyarországi bankszámlaszám

     állandó lakcím

     tartózkodási cím

     postázási cím

     aláírás

     végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya

     személyes dokumentumok fénymásolata

                nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról

     fizetés és bérszámfejtési adatok

     teljesítmény és előmenetelre való alkalmasság

     munkahelyi pozíció/előrelépések

                munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk

                korábbi munkahelyek adatai, a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk

     fegyelmi intézkedésre és felelősségre vonatkozó

adatok

     tréning, képzések, tanfolyamok

                eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ, a jogszabály által előírt mértékben: hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából)

nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú/öregségi/szolgálati/korkedvezményes/rokkantsági nyugdíj igénybevételéről

Az adatok forrása

Érintettől származó

Az adatok kezelésének időtartama

más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő

Az adatkezelés technikai jellege

Elektronikus és papír alapon

 

Adattovábbítás

A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk

név, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési hely, idő, lakcím

A továbbítás címzettjének neve, címe

Irisz Office Kft

Az adattovábbítás jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése

Az adattovábbítás ideje

8 év

 

3. Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja

a vállalkozás jogos érdeke; érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és f) pontaz

Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintett hozzájárulás

Az érintettek köre

a vállalkozáshoz önéletrajzukat beküldő személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok

- név

- születési dátum

- anyja neve

- lakcím

- képzési adatok

- fénykép

- telefonszám

-emailcím

- az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatok forrása

a vállalkozáshoz önéletrajzukat beküldő személyek

 

Az adatok kezelésének időtartama

az adatfelvételtől számított 2 év

Az adatkezelés technikai jellege

papíralapú és elektronikus

 

4. Vállalkozás honlapjával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

A honlapot látogató ügyfelek/látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítéséhez szükséges, érintett hozzájárulását adta

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és a) pont az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)

Az érintettek köre

a profitandpartners.hu honlapot látogató személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok

felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét és felhasználónevét.

Az adatok forrása

a profitandpartners.hu honlapot látogató személyek

Az adatok kezelésének időtartama                        

az adat rögzítésétől számított 6 hónap

Az adatkezelés technikai jellege                     

elektronikus

 

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése

Perfect Nova Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

2161 Csomád, Levente utca 14/a

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhely szolgáltatás

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye email és telefonkapcsolat

1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

info@perfectnova.hu
+36 70 9479-042

https://perfectnova.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

 

 

8.  SZERVERNAPLÓZÁS

Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásakor a web szerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az   adatkezelés   célja: a honlap   látogatása során   a szolgáltató   a szolgáltatások   működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés időtartama: 15 nap.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A   meglátogatott   oldalak   címe, valamint   a   dátum, időpont   adatok   önmagukban   az   érintett azonosítására nem alkalmasak.

A portál hm kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban.  A   hivatkozások   szolgáltatói   az   ő   szerverükre   történő   közvetlen   kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl.  IP cím, böngésző, operációs rendszer   adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépéi, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.  Az IP címek segítségével akár Földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató.  A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

 

9.  COOKIE-K HASZNÁLATA ÉS AZ ADATOK GYŰJTÉSE.

A cookie meghatározása: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt.  Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

A cookie-k kategóriái:

1)    feltétlenül   szükséges   Cookie-k, melyek   létfontosságúak   ahhoz, hogy   a   felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

2)    a teljesítmény cookiek a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót.  Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

3)    a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg   mérete.  A Szolgáltató   funkcionális cookie-t   nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

4)    célzott    cookie-k, a    közösségi    hálózatokhoz    kapcsolják    a    Szolgáltató    www.digitalprint.hu oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását.  Ezt a cookie-t a közösségi   hálózat   esetleg   arra   használhatja, hogy   célzott   hirdetéseket   juttasson   el   a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken kell biztosítani számukra:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

FONTOSABB COOKIE KATEGÓRIÁK:

Google   Adwords  cookie: Amikor   valaki   meglátogatja   az   oldalt,   a   látogató   cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához.

A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például

a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához.

Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ.  A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat helyez el a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a

releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése,

és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak    és    alkalmazások    tulajdonosainak, hogy    pontosabb    képet    kapjanak    látogatóik tevékenységeiről.

A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

A Google Analytics által használt fő cookie a „ga” cookie.  A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie-k: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Reformer cookie-k: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk

a böngésző bezárásáig tart.

Backend   azonosító   cookie: Az   oldalt   kiszolgáló   backend   szerver   azonosítója.   Élettartama   a

böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.  A Facebook remarketing pixel követőkód   segítségével   a   weboldal   látogatóinak   személyre   szabott   ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook- képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Az Adatkezelési Tájékoztatót a szolgáltató honlapján minden felületen, ahol érintettől személyes adatot kérünk, elérhetővé kell tenni.

Az    Adatvédelmi    Tájékoztatót    a    felhasználóknak    küldött    elektronikus    levelek    mellékletébe automatikusan be kell csatolni.

 

10.  PROFILALKOTÁS A SZOLGÁLTATÓ WEBES FELÜLETEIN

Az Adatkezelő honlapján esetén a profilalkotás egy marketing eszköz, amelynek a segítségével a vásárlói   viselkedés   alapján   automatikus   döntések, intelligens, személyre   szabott   ajánlatok, kedvezmények alakíthatók ki.

A GDPR szabályainak megfelelően a Szolgáltató webes felületein lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a látogató a profilalkotás használatát megtagadja. Ezzel a vásárló a személyes adatainak felhasználását csak a megrendelés teljesítésére korlátozza.

 

11. AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉSEN ALAPULÓ DÖNTÉS

A   GDPR   célja   az   érintettek   személyes   adatai   lehető   legszélesebb   védelmének   biztosítása.   A technológia   rohamos   fejlődésével   egyre   nagyobb   mértékben   használják   az   adatkezelők   a szoftvereket, vagy algoritmusokat személyes adatok kezelésére, hogy ezáltal például gazdasági előnyre tegyenek szert, javítsák a felhasználói élményt vagy gyorsítsák a döntéshozatalt.  Ezen technológiák alkalmazása azonban kockázatos a személyes adatokra, így a GDPR kiemelt figyelmet fordít e területre.

 

12.  KIZÁRÓLAG AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉSEN ALAPULÓ DÖNTÉS

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés ne terjedjen ki rá, ha az az érintettre joghatással jár (kihat a törvényes vagy szerződéses jogaira) vagy jelentős mértékben érinti (nem hat ki a jogaira, de életkörülményeit befolyásolja).

Három esetben azonban mégis megengedett az ilyen döntéshozatal:

1)    ha szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, mert például következetesebb és pártatlanabb döntéshozatalt eredményez a profilozás ügyfelek fizetési határidő elmulasztásának kockázatát csökkenti rövidebb döntéshozatali idő, hatékonyságnövelő hatás

2.)     Uniós vagy magyar jog lehetővé teszi.

3.)    Az érintett kifejezett hozzájárulása esetén.

Amennyiben az 1) -2) pont alatti kivétel alkalmazandó, az adatkezelő köteles megfelelő garanciákat biztosítani: érintett külön tájékoztatása (az adatkezelésről, a döntéshozatal során alkalmazott logikáról stb.), arról, hogy az érintett kérelmezheti, hogy emberi beavatkozást kapjon, lehetőség, hogy az érintett kifejtse álláspontját vagy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről, lehetőség, hogy az érintett megtámadja a döntést.

 

13.  PROFILALKOTÁS

Személyes adatok (legalább részben) automatizált kezelése, amely során az érintettre vonatkozó személyes jellemzők kiértékelése történik. Ide tartozik különösen az érintett gazdasági helyzetére, munkahelyi teljesítményére, személyes preferenciáira, egészségi állapotára vagy megbízhatóságára vonatkozó személyes jellemzőinek az elemzése vagy előre jelzése.

Az Adatkezelő adatkezelése során automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem alkalmaz, profilalkotást kizárólag a felhasználó konkrét, határozott beleegyezése esetén a marketing cookie-k elfogadása után saját üzleti célra alkalmaz.

 

14.  KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A GDPR Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

-       az adatgyűjtés ténye,

-       az érintettek köre,

-       az adatgyűjtés célja,

-       az adatkezelés időtartama,

-       az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

-       az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. Az adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása", népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon   tájékozódhat   az   érintett.   Az   adatkezelés   a   közösségi   oldalakon   valósul   meg, így   az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az   adatkezelés   jogalapja: az   érintett   önkéntes   hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez   a közösségi oldalakon.

 

16.  ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet, az Infó tv., valamint az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

-       Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

-       a jogosulatlan hozzáférés,

-       a megváltoztatás,

-       a továbbítás,

-       a nyilvánosságra hozatal,

-       a törlés vagy megsemmisítés,

-       a véletlen megsemmisülés és sérülés,

-       az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan

nyilvánosságra-hozatala, vagy     felhasználása     megakadályozása     érdekében     az     adatkezelő

gondoskodik:

-       a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

-       a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

-       a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

-       a jogosult számára rendelkezésre álljon,

-       hitelessége és hitelesítése biztosított,

-       változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

-       a számítástechnikai csalás,

-       a kémkedés,

-       a számítógépvírusok,

-       a spam-ek,

-       a halk-ek

-       és egyéb támadások ellen.

 

17.  JOGORVOSLAT

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

17.1. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az   automatizált   adatfeldolgozással   hozott   döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik

17.2. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha   az   adatkezelő   az   érintett   adatainak   jogellenes   kezelésével   vagy   az   adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

18.  AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA

A GDPR általános kötelezettségként állapítja meg, hogy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó köteles a felelősségükbe tartozó adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezetni. Az Adatkezelő nyilvántartása az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza, mint pl. az adatkezelés célja, kezelt adatok köre vagy, hogy történik-e adattovábbítás stb. A nyilvántartások vezetése kiemelten fontos az elszámoltathatóság alapelvének való megfelelés érdekében. A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartást vezet.

 

Budapest, 2019. január 1.

 

Keresés